Sadržaji PDF Ispis E-mail

Prva knjiga

I. UVODNI DIO: PREGLED POVIJESTI VUKOVARA I UVOD U TRAGEDIJU I STRADANJE VUKOVARA: PRIPREMA I PROVEDBA VELIKOSRPSKE ORUŽANE AGRESIJE NA HRVATSKU (sredina 1980-ih – 1991.)
 1. Pregled povijesti Vukovara - dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar)
 2. Srbijanska politika i raspad SFRJ-a od sredine 1980-ih do 1991. te stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske početkom 1990-ih - dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 3. Velikosrpska politička propaganda i poticanje netrpeljivosti prema hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu u srbijanskom tisku u drugoj polovici 1980-ih i početkom 1990-ih - dr. sc. Željka Križe (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 4. Aktivnosti Jugoslavenske narodne armije u pripremi i provedbi velikosrpske oružane agresije na Republiku Hrvatsku i hrvatsko ratište 1991. - dr. sc. Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest)
II. DIO: VELIKOSRPSKA ORUŽANA AGRESIJA NA VUKOVAR 1991. I OGROMNE POSLJEDICE ORUŽANE AGRESIJE
 1. Pobuna dijela Srba u općini Vukovar - Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 2. Zločini srpskih snaga nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu 2. svibnja 1991. - Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 3. Bitka za Vukovar - dr. sc. Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest)
 4. Stradanje vukovarskih branitelja, civila i djece u posljednjim danima obrane i u prvim danima okupacije Vukovara, s posebnim naglaskom na Borovo naselje, Velepromet i Ovčaru - Ivan Brigović (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) i Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
 5. Proboj pojedinih skupina vukovarskih branitelja i civila iz Vukovara te prisilno slanje mnogih vukovarskih branitelja i civila u srbijanske koncentracijske logore - dr. sc. Slaven Ružić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
 6. Ratni zločin silovanja u Vukovaru tijekom velikosrpske oružane agresije i okupacije grada - Sanja Kopunović Legetin i dr. sc. Stanislav Šota (Katolički bogoslovni fakultet u Ðakovu)
 7. Vukovarke i Vukovarci u progonstvu - dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“)
 8. Vukovarska bolnica tijekom Bitke za Vukovar i poslije sloma obrane grada - dr. sc. Ivica Lučić (Hrvatski institut za povijest)
 9. Politika meðunarodne zajednice i aktivnosti meðunarodnih organizacija tijekom velikosrpske oružane agresije na Vukovar - prof. dr. sc. Andrija Hebrang (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 10. Hrvatski radio Vukovar i tiskani mediji o velikosrpskoj oružanoj agresiji i stradanjima Vukovarki i Vukovaraca – dr. sc. Josip Esterajher i prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu)
 11. Ratna razaranja i ratne štete Grada Vukovara - dr. sc. Ana Holjevac Tuković (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
VUKOVAR – A HEROIC TOWN (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora
Sadržaj
Zahvala sponzorima i donatorima

Druga knjiga

I. DIO: INFORMACIJSKE OPERACIJE O OBRANI VUKOVARA, SRPSKA OKUPACIJA VUKOVARA I STANJE TIJEKOM OKUPACIJE, STRADANJE NESRPSKOGA STANOVNIŠTVA NA OKUPIRANOM TERITORIJU BIVŠE OPćINE VUKOVAR I MIRNA REINTEGRACIJA VUKOVARA I HRVATSKOGA PODUNAVLJA U USTAVNOPRAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 1998.)
 1. INFORMACIJSKE OPERACIJE KAO POTPORA PROTUHRVATSKOJ MEDIJSKOJ PROPAGANDI, S POSEBNIM OSVRTOM NA DEZINFORMACIJE O OBRANI VUKOVARA - Prof. dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 2. SRPSKA OKUPACIJA VUKOVARA I STANJE TIJEKOM OKUPACIJE OD 18. STUDENOGA 1991. DO KRAJA 1995. - Dr. sc. Nikica Barić (Hrvatski institut za povijest)
 3. STRADANJE NESRPSKOGA CIVILNOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJU OKUPIRANE OPćINE VUKOVAR OD 1992. DO 1998. - Dr. sc. Slaven Ružić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 4. MIRNA REINTEGRACIJA VUKOVARA I HRVATSKOGA PODUNAVLJA OD 1996. DO 1998. - Dr. sc. Ana Holjevac Tuković (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 5. SRPSKA STRANA MIRNE REINTEGRACIJE: KAKO SU SRBI PRIHVAćALI POVRATAK HRVATSKE VLASTI I HRVATSKIH INSTITUCIJA U VUKOVAR I HRVATSKO PODUNAVLJE - Dr. sc. Nikica Barić (Hrvatski institut za povijest)
II. DIO: POVRATAK PROGNANIKA U VUKOVAR, SANIRANJE POSLJEDICA VELIKOSRPSKE ORUŽANE AGRESIJE I OBNOVA GRADA TE GOSPODARSKI I DRUŠTVENI RAZVOJ VUKOVARA OD ZAVRŠETKA MIRNE REINTEGRACIJE DO 30. OBLJETNICE STRADANJA GRADA (1998. – 2021.)
 1. POVRATAK PROGNANIKA U VUKOVAR I HRVATSKO PODUNAVLJE TIJEKOM I POSLIJE MIRNE REINTEGRACIJE - Dr. sc. Ana Holjevac Tuković (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) i Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
 2. OBNOVA VUKOVARA: MATERIJALNA IZGRADNJA I SIMBOLIKA SJEćANJA - Dr. sc. Mateo Žanić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar)
 3. PROMJENE BROJA I STRUKTUR STANOVNIŠTVA U GRADU VUKOVARU OD 1991. DO 2021. - Dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar” – Područni centar Vukovar)
 4. GOSPODARSTVO I GOSPODARSKI RAZVOJ VUKOVARA POSLIJE ZAVRŠETKA MIRNE REINTEGRACIJE - Marijana Grubišić (Borovo d. d.) i Ivan Marijanović (Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar)
 5. ZDRAVSTVO U VUKOVARU OD MIRNE REINTEGRACIJE DO 30. OBLJETNICE STRADANJA GRADA - Mr. sc. Vesna Bosanac, Ivana Azenić Dubravčić i Smiljka Dudaš (Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar)
 6. OBRAZOVANJE U VUKOVARU OD ŠKOLSKE GODINE 1997./1998. DO 2020./2021. - Lidija Miletić (Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar), Giana Marović Zeko (Gimnazija Vukovar) i dr. sc. Željko Sudarić (Veleučilište „Lavoslav Ružička” u Vukovaru)
 7. KULTURA I KULTURNI PROGRAMI U VUKOVARU POSLIJE ZAVRŠETKA MIRNE REINTEGRACIJE - Jelena Miškić (Gradska knjižnica Vukovar), Ivanka Miličić (Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar), Marina Sekulić (Turistička zajednica grada Vukovara) i Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru)
 8. VUKOVARSKI MUZEJI I STALNI POSTAVI POSLIJE ZAVRŠETKA MIRNE REINTEGRACIJE - Ruža Marić (Gradski muzej Vukovar), Mirela Hutinec (Muzej vučedolske kulture) i Fra Ivica Jagodić (Franjevački muzej Vukovar)
 9. DJELATNOSTI I PROGRAMI JAVNE USTANOVE „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“ I VUKOVARSKOG VODOTORNJA – SIMBOLA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA d.o.o. - Krunoslav Šeremet (Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”) i Darijan Zeko (VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.)
 10. VJERSKE ZAJEDNICE I VJERSKI ŽIVOT VUKOVARKI I VUKOVARACA POSLIJE ZAVRŠETKA MIRNE REINTEGRACIJE - Dr. sc. Ivana Bendra (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar” – Područni centar Vukovar) i Doc. dr. sc. Stanislav Šota (Katolički bogoslovni fakultet Ðakovo)
 11. PRAVOSUDNO PROCESUIRANJE RATNIH ZLOčINA I PRESUDE ZA RATNE ZLOčINE POčINJENE U VUKOVARU NA HRVATSKIM, SRBIJANSKIM I MEÐUNARODNIM SUDOVIMA - Mr. sc. Višnja Mišin (odvjetnica iz Vinkovaca)
 12. PRISILNI NESTANCI, MASOVNA I POJEDINAČNA UBOJSTVA I GROBNICE, EKSHUMACIJE I IDENTIFIKACIJE POSMRTNIH OSTATAKA TE TRAŽENJE NESTALIH OSOBA - Višnja Bilić (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
POGOVOR - Prof. dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
KAZALO OSOBNIH IMENA
ŽIVOTOPISI AUTORA I GLAVNOGA UREDNIKA